ARVODI 2011 PDF

Toepassing 2. Garanties van de Opdrachtnemer 3. Beoordeling en acceptatie 4. Indien Opdrachtgever de resultaten als voldoende beoordeelt, accepteert hij deze door middel van een kennisgeving aan Opdrachtnemer.

Author:Vulkis Nektilar
Country:Antigua & Barbuda
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):16 June 2006
Pages:439
PDF File Size:12.87 Mb
ePub File Size:5.79 Mb
ISBN:140-6-68756-753-7
Downloads:33917
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GrolkreeToepassing 2. Garanties van de Opdrachtnemer 3. Beoordeling en acceptatie 4. Indien Opdrachtgever de resultaten als voldoende beoordeelt, accepteert hij deze door middel van een kennisgeving aan Opdrachtnemer.

Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Diensten 5. Opdrachtgever weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden en kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd.

Gebruik van zaken van Opdrachtgever en diensten van derden 6. Aan deze bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden. Opdrachtgever onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden. Aan de toestemming kan hij voorwaarden verbinden. De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en socialeverzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.

Voortgangsrapportage Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever zo vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald dan wel Opdrachtgever nodig acht. Contactpersonen 8. Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen. De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de begeleidingscommissie of stuurgroep, kunnen in de Overeenkomst nader worden bepaald. Wijze van kennis geven Geheimhouding Betaling van die onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid van Opdrachtnemer om de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden onverlet.

Beveiliging Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels. Opdrachtnemer verleent aan dit onderzoek zijn volledige medewerking. Opdrachtgever kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken personeelslid bij de uitvoering van de Overeenkomst zonder opgave van redenen weigeren.

Vergoeding, Meerwerk en Minderwerk Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een Partij meent dat van meerwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de andere Partij. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging van een opdracht een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten.

Ter zake van het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voorzover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. Opdrachtnemer kan bij het uitbrengen van een offerte geen nadere dan wel zwaardere voorwaarden stellen dan die waarmee Opdrachtgever instemt. Een dergelijke opdracht tot meerwerk wordt uitgevoerd onder de bepalingen van de Overeenkomst. Indien een Partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere Partij.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk, dat met de te betalen prijs wordt verrekend. Facturering Opdrachtnemer factureert binnen 30 dagen na acceptatie. In de factuur doet Opdrachtnemer opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, waarbij Opdrachtnemer een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden geeft, alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven.

De aard en de omvang van de verrichte meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand van authentieke documenten, gespecificeerd. Betaling en controle Op de rentevergoeding kan Opdrachtnemer geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in artikel 14, tweede tot en met vijfde lid, voldoet.

Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen.

Van deze bevoegdheid maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur. Voorschot Aan de garantie zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.

Dreigende vertraging Tevens stelt Opdrachtnemer maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen. Instemming houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst toekomen onverlet.

Boete Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. Aansprakelijkheid De nalatige Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is de nalatige Partij vanaf dat moment direct in verzuim. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan Opdrachtnemer of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

In voorkomende gevallen vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever tegen aanspraken van derden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband. Overmacht Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden.

Ontbinding en opzegging Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vindt alsdan afrekening plaats op basis van de door de Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte Diensten en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen.

Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer op generlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst. Intellectuele eigendomsrechten Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven. In alle gevallen mag Opdrachtgever het bij de Overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst van de resultaten maken.

Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken Personeel, afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten of de te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst maakt Opdrachtgever geen gebruik dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer.

Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

Verzekering Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van Opdrachtgever zonder bedoelde toestemming.

De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich om deze cessie schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te brengen en hiervan een afschrift aan Opdrachtgever te zenden, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtgever om hiervan aan deze verzekeraar melding te doen.

Overname van Personeel, omkoping, belangenverstrengeling Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

Vervolgopdracht Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht. Melding in publicaties of reclame-uitingen Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever. Voortdurende bepalingen Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking.

Tot deze bepalingen behoren onder meer: intellectuele eigendomsrechten artikel 23 , geheimhouding artikel 11 , cessie van verzekeringspenningen artikel 25 , overname van Personeel artikel Geschillen en toepasselijk recht De Toelichting doet geen afbreuk aan wat partijen in een concreet geval zijn overeengekomen.

Algemene inleiding 1. De ARVODI bieden een eenvormige set van algemene voorwaarden voor dienstverleningovereenkomsten tussen de Staat der Nederlanden alle ministeries en daaronder ressorterende diensten en derden. De inhoudelijke wijzigingen die zijn doorgevoerd in de ARVODI hebben voornamelijk betrekking op de beoordeling en acceptatie artikel 4 , de facturering artikel 14 en de betaling artikel Bij de herziening is tevens gelet op begrijpelijkheid, taalgebruik en eventuele inconsistenties.

Wat betreft de facturering verdient aandacht dat de ARVODI de leverancier verplichten tot het sturen van een elektronische factuur. Met deze bepaling wordt het rijksbeleid ondersteund om de facturering elektronisch te laten verlopen. In het geval de leverancier daartoe technisch niet is staat is, is in de modelovereenkomst voorzien in een afwijkingsbepaling.

Daartoe zijn modelovereenkomsten opgesteld die beschikbaar zijn voor Rijksambtenaren.

DISLOCATING CULTURES UMA NARAYAN PDF

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Barr In no way does this draft constitute rights for potential connected parties, or bind TenneT More information. These general terms and conditions, More information. The Contractor will send the invoice squoting the above-mentioned contract number to one of the following addresses: ERP Article 1 Definitions 1. Use of the name, logo or official seal More information. If the Contracting Authority decides not to publish the final report, the may submit a written request to the Contracting Authority, asking for permission to publish the final report itself. Rotterdam Hoofdweg 52 P.

EN IRLANDE BOZZA HORN PDF

Explanatory notes to ARVODI 2011

Kazragami The results of the Services will be delivered in the form of or concluded with the submission of a arvdi report. Parties, Definitions and interpretations In these terms and conditions which are referred to in this document as The Terms the More information. It undertakes not to do so in the future with a view to inducing any members of the Contracting Authority s Staff to perform or refrain from performing any act. Declaration of integrity The Contractor hereby declares that it has not offered or given members of the Contracting Authority s Staff any benefit in order to obtain the contract nor arranged for them to be offered or given any such benefit. In the present general More information. Establishment and More information.

Related Articles