BAUDIAMOJO KODEKSO KOMENTARAS PDF

Lietuvos Respublikos baudiamojo kodekso paskirtis Pagrindins baudiamosios atsakomybs nuostatos Baudiamojo statymo galiojimo laikas Baudiamojo statymo galiojimas 15 22 32 32 Mokslinis redaktorius doc.

Author:Samuramar Grom
Country:Denmark
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):6 December 2015
Pages:215
PDF File Size:14.19 Mb
ePub File Size:12.22 Mb
ISBN:410-1-20519-963-5
Downloads:15912
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SajinnLietuvos Respublikos baudiamojo kodekso paskirtis Pagrindins baudiamosios atsakomybs nuostatos Baudiamojo statymo galiojimo laikas Baudiamojo statymo galiojimas 15 22 32 32 Mokslinis redaktorius doc. Abramaviius, A. Baranskait, A. Drakas, A. Drakien, O.

Fedosiuk, G. Ivoka, A. Jatkeviius, A. Milinis, V. Milius, V. Pavilonis, J. Prapiestis, D. Soloveiikas, G. Lietuvos Respublikos piliei ir kit nuolat Lietuvoje gyvenani asmen baudiamoji atsakomyb u usienyje padarytus nusikaltimus Usieniei baudiamoji atsakomyb u usienyje padarytus nusikaltimus Lietuvos valstybei Baudiamoji atsakomyb u tarptautinse sutartyse numatytus nusikaltimus Baudiamoji atsakomyb u usienyje padarytus nusikaltimus Asmens perdavimas pagal Europos areto order Nusikalstam veik rys Baudiamasis nusiengimas Neatsargus nusikaltimas ir baudiamasis nusiengimas Asmens atsakomyb u nusikalstam veik, padaryt apsvaigus nuo alkoholio, narkotini, psichotropini ar kit psichik veikiani mediag Juridinio asmens baudiamoji atsakomyb Rengimasis padaryti nusikaltim Pasiksinimas padaryti nusikalstam veik Savanorikas atsisakymas pabaigti nusikalstam veik Bendrininkavimas ir bendrinink rys Bendrininkavimo formos Bendrinink baudiamoji atsakomyb Btinoji gintis Asmens, padariusio nusikalstam veik, sulaikymas Profesini pareig vykdymas Atleidimas nuo baudiamosios atsakomybs, kai asmuo aktyviai padjo atskleisti organizuotos grups ar nusikalstamo susivienijimo nari pad lrytas nusikalstamas veikas Bausmi rys Bausmi rys juridiniams asmenims Viej teisi atmimas Teiss dirbti tam tikr darb arba usiimti tj m tikra veikla atmimas Vieieji darbai Laisvs apribojimas Terminuotas laisvs atmimas Laisvs atmimas iki gyvos galvos Juridinio asmens veiklos apribojimas Juridinio asmens likvidavimas Bendrieji bausms skyrimo pagrindai Bausms skyrimas asmeniui, pirm kart teisiamam u nesunk ar apysunk tyin nusikaltim Bausms skyrimas recidyvistui u tyinio nusikaltimo padarym Bausms skyrimas u rengimsi ir pasiksinim padaryti nusikalstam veik Bausms skyrimas nusikalstamos veikos bendrininkams Atsakomyb lengvinanios aplinkybs Atsakomyb sunkinanios aplinkybs Bausms skyrimas, kai yra atsakomyb lengvinani ir ar sunkinani aplinkybi Bausms skyrimas u kelias nusikalstamas veikas Bausms skyrimas, kai neatlikus bausms padaryta nauja nusikalstama veika Bausmi sudjimo ir keitimo taisykls Kardomojo kalinimo skaitymas paskirt bausm Baudiamojo poveikio priemoni paskirtis ir rys Turinys psl.

Elgesio apribojimas Atidavimas speciali aukljimo staig Aukljamojo poveikio priemoni nevykdymo pasekms Bausmi ypatumai nepilnameiams Bausms skyrimo nepilnameiui ypatumai Bausms vykdymo atidjimas nepilnameiui Asmens, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suj atuoniolika met, lygtinis atleidimas nuo laisvs atmimo bausms prie termin arba laisvs atmimo bausms jam pakeitimas velnesne bausme Apkaltinamojo nuosprendio primimo senatis Apkaltinamojo nuosprendio vykdymo senatis Priveriamosios medicinos priemons Kartu sigaliojo ir naujieji Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodeksas bei Lietuvos Respublikos bausmi vykdymo kodeksas.

Tai reikia, kad Lietuvos Respublikos teisinje sistemoje sukurti ir pradjo galioti tarpusavyje suderinti pirmieji nacionaliniai kodifikuoti statymai, tvirtinantys ms alies baudiamosios politikos nacionalinius teisinius pagrindus. Naujasis Baudiamasis kodeksas parengtas remiantis atitinkam Europos Sjungos ir kit tarptautini teiss akt nuostatomis, atsivelgta Europos mogaus Teisi Teismo praktik Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencij vertinta iuolaikini demokratini teisini valstybi praktika baudiamosios teiskros srityje.

Komentare remtasi atsivelgta ir tais Lietuvos Aukiausiojo Teismo teisj senato nutarimais, kurie, nors ir buvo skirti senojo Baudiamojo kodekso taikymo praktikai, taiau neprarado savo aktualumo ir sigaliojus naujajam Baudiamajam kodeksui.

Neatsisakyta ir kai kuri senojo Baudiamojo kodekso nuostat, atitikusi nepriklausomos Lietuvos valstybs poreikius vykdant baudiamj politik. Paymtina, jog rengiant naujojo Baudiamojo kodekso projekt kartu aktyviai buvo keiiamas, pildomas senasis, m.

Antai, atkrus nepriklausom Lietuvos valstyb per pirmuosius deimt nepriklausomybs met statym, keiiani, pildani senj Baudiamj kodeks buvo priimta daugiau negu per sovietin io kodekso galiojimo laikotarp Kai kuriais senojo Baudiamojo kodekso pakeitimais ir papildymais is statymas buvo i esms reformuotas: atsisakyta sovietini ideologini neteisim nuostat, taip pat t norm, kurios negaljo bti taikomos pasikeitus tarptautinms, politinms, ekonominms, socialinms ir kitoms Lietuvos valstybs egzistavimo slygoms.

Jau pirmieji senojo Baudiamojo kodekso pakeitimo, papildymo statym projektai buvo rengiami padedant Vilniaus universiteto Teiss fakulteto Baudiamosios teiss katedros mokslininkams. Esminmis naujojo Baudiamojo kodekso naujovmis yra baigta visas nusikalstamas veikas apimanti klasifikacija. Nusikalstamos veikos pagal Baudiamajame kodekse numatytus poymius skirstomos baudiamuosius nusiengimus ir nusikaltimus.

Nusikaltimai yra neatsargs ir tyiniai. Iplsta nusikalstamos veikos subjekto samprata, nes kai kuri konkreiai Baudiamojo kodekso Specialiojoje dalyje numatyt nusikalstamu veik subjektais gali bti ir juridiniai asmenys. Bausmi sistema papildyta naujomis, su laisvs atmimu nesusijusiomis bausmmis pavyzdiui, viej teisi atmimas, vieieji darbai. Be bausmi Baudiamajame kodekse [tvirtintas ir baudiamojo poveikio priemoni institutas. Tai sudaro prielaidas utikrinti atsakomybs neivengiamumo u kaltai padaryt nusikalstam veik princip.

Bausmi sistem Baudiamajame kodekse pradeda lengviausia bausm -viej teisi atmimas, toliau nuosekliai nurodomos kitos grietesns bausms. Tai rodo statym leidjo pozicij, jog parenkant kaltininkui bausm ar baudiamojo poveikio priemon turi bti iekoma galimybi taikyti kaltininkui racionaliausi, ekonomikiausi ir kartu efektyviausi bausm ar kit poveikio priemon.

Kitose Baudiamojo kodekso nuostatose taip pat nuosekliai realizuojami ir vystomi atsakomybs diferencijavimo, humanizmo, teisingumo, bausmi individualizavimo, bausmi ekonomijos ir kiti baudiamosios teiss principai. Pavyzdiui, Baudiamajame kodekse ryki statym leidjo pozicija grietinti atsakomyb asmenims, padariusiems sunkius ar labai sunkius nusikaltimus, recidyvistams ir pavojingiems recidyvistams, organizuotos grups ar nusikalstamo susivienijimo nariams.

Kartu Baudiamajame kodekse iplstos galimybs velninti atsakomyb ar atleisti nuo jos arba bausms asmenis, padariusius baudiamj nusiengim ar pirm kart padariusius neatsarg ar nesunk arba apysunk tyin nusikaltim. Paymtina, kad Baudiamajame kodekse tvirtintas naujas XI skyrius Nepilnamei baudiamosios atsakomybs ypatumai".

Iplstas sraas aplinkybi alinani baudiamj atsakomyb. Baudiamajame kodekse kardinaliai pakeista ir jo Specialioji dalis.

Ji konkretesn, nes jos struktra ir klasifikacija remiasi tiksliau ir konkreiau apibrtais riniais objektais ir j pagrindu iskirtomis atskir nusikals tam veik grupmis. Pavyzdiui, senojo Baudiamojo kodekso X skirsnio Nusikaltimai visuomens saugumui ir vieajai tvarkai" norimi pagrindu sudaryti atuoni naujojo Baudiamojo kodekso skyriai. Baudiamojo kodekso Specialij dal sudaro 32 skyriai senajame Baudiamajame kodekse j buvo Kai kurie i j yra i esms nauji Pratarm pavyzdiui, XVI skyrius Nusikaltimai Lietuvos valstybs nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai", XXX skyrius ,, Nusikaltimai informatikai".

Specialiosios dalies struktros, jos norm klasifikacijos ir iskyrimo atskirus skyrius kriterijus yra ne tik rinis, bet ir aksiologinis vertinamasis kriterijus, atskleidiantis nusikalstam veikli rinio objekto, t.

1N4749A DATASHEET PDF

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras

Lietuvos Respublikos baudiamojo kodekso paskirtis Pagrindins baudiamosios atsakomybs nuostatos Baudiamojo statymo galiojimo laikas Baudiamojo statymo galiojimas 15 22 32 32 Mokslinis redaktorius doc.

EVERWAY FORTUNE DECK PDF

Baudžiamojo kodekso komentaras

Akinor The E-mail message field is required. It is usual legal practice to determine the offense and then seek the appropriate paragraph of law. Please re-enter recipient e-mail address es. Some features of WorldCat will not be available. The above facts indicate that continual discrimination against Christians is assuming forms of terror. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study.

BIJLAGE 3BIS PDF

96127957-BK-Komentaras-1knyga-2004

Vuran Verification of the feasibility of the multi-well CFPCR device was carried out at each stage of development from manufacturing to demonstrating sample amplification. A canine parvovirus CPV strain C was found attenuated for pups at 80, but not after 51 serial passages in dog kidney cell DKC cultures. Given recent interest in social media, many brands now create content that they hope consumers will view and share with peers. Using 3D spatial correlations to improve the noise robustness of multi component analysis of 3D multi echo quantitative T2 relaxometry data. We then discuss current methods that have been developed to at least partially circumvent these limitations and thereby reduce the extent of viral dark matter. Cross-sectional study of young adults.

CANCIONERO ALEGRATE PUEBLO DE DIOS PDF

.

Related Articles