BIJLAGE 3BIS PDF

The applicants have to prove that they can take care of themselves financially for three months in Belgium. Ok, maybe I did think too much. I was not sure if the authority would ask me to show proof of my bank statement later. I also wondered how much money was considered enough to stay for more than 90 days? Consider the following measures as part of the financial preparation before going to Belgium:- Letter from your current employer stating the duration of your employment and your last drawn monthly salary. Last 3-months salary slips.

Author:Tugis Mitilar
Country:Malawi
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):14 October 2010
Pages:337
PDF File Size:6.54 Mb
ePub File Size:16.10 Mb
ISBN:992-9-80147-515-6
Downloads:78971
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GullVerbintenis tot tenlasteneming bijlage 3bis is een Belgisch document Als je een visumplichtige derdelander bent, moet je voor een visum kort verblijf o. Ook als je niet visumplichtig bent, moet je dit bewijs kunnen leveren als je dit gevraagd wordt aan de grens. De garant ondertekent de verbintenis tot tenlasteneming. Waaraan moet de garant voldoen? De garant toont aan dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de vreemdeling en die hij ten laste neemt te onderhouden.

DVZ neemt volgende bestaansmiddelen in aanmerking: inkomsten uit arbeid in loondienst of uit zelfstandige activiteiten toelagen van de overheid zoals pensioen, werkloosheidsuitkeringen, kindergeld, invaliditeitsuitkeringen inkomsten uit de verhuur van onroerend goed waarvan de garant eigenaar is DVZ houdt geen rekening met OCMW-steun.

Bovendien legt de garant elk nuttig document voor ter evaluatie van het bedrag van de inkomsten waarover de garant beschikt. Welke documenten legt de garant voor? Als de garant een werknemer is, legt hij zijn drie laatste loonfiches voor. Andere mogelijke bewijzen zijn onder meer: pensioenfiches, het bewijs van werkloosheidsuitkeringen, rekeninguittreksels van de laatste drie maanden, het aanslagbiljet in de personenbelasting betreffende het aanslagjaar voorafgaand aan het jaar van binnenkomst of van visumaanvraag.

Een zelfstandige bewijst zijn inkomsten met zijn meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting. De garant legt bovendien volgende documenten voor: een gezinssamenstelling eventuele documenten die de verwantschap bewijzen met de ten laste genomen vreemdeling Richtbedragen Bij de beoordeling van de kredietwaardigheid hanteert DVZ richtbedragen.

Als de inkomsten lager zijn dan het richtbedrag, kan DVZ oordelen dat de garant niet kredietwaardig is. Die persoon wordt vermeld op het aanslagbiljet en normaal ook op de loonfiches. Hoe verloopt de procedure? Die is te verkrijgen bij de gemeente. De garant laat zijn handtekening door de gemeente legaliseren. De gemeente is niet bevoegd om te oordelen over de kredietwaardigheid van de garant. De gemeente kan niet weigeren een tenlasteneming af te leveren omdat de garant niet over voldoende inkomsten zou beschikken.

De gemeente mag geen voorwaarden, bijvoorbeeld over het inkomen, opleggen om tot aflevering van de bijlage 3bis over te gaan. Het verdere verloop van de procedure verschilt naargelang je visumplichtig bent of niet.

DVZ kan de verbintenis tot tenlasteneming aanvaarden, weigeren of niet conform onontvankelijk verklaren. DVZ stuurt de verbintenis tot tenlasteneming naar de gemeente die de beslissing van DVZ betekent aan de garant. Bij een positieve beslissing van DVZ nodigt de gemeente de garant uit om de goedgekeurde bijlage 3bis af te halen. De garant maakt je vervolgens de goedgekeurde tenlasteneming over.

Dit is de datum waarop de handtekening van de garant werd gelegaliseerd door de gemeente. Na 6 maanden wordt de verbintenis tot tenlasteneming niet meer beschouwd als een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen. De garant moet dan bij de ondertekening van de bijlage 3bis aan de gemeente melden dat hij een tenlasteneming aangaat voor een visumplichtige vreemdeling en verduidelijken bij welke Schengenpost de visumaanvraag wordt ingediend.

Je hebt zes maanden vanaf de datum van legalisatie op de gemeente om je naar de Belgische of Schengen post te begeven en met de bijlage 3bis een visumaanvraag in te dienen. De Belgische post kan de verbintenis tot tenlasteneming aanvaarden als bewijs van voldoende bestaansmiddelen maar kan deze niet weigeren. De beslissing om een verbintenis tot tenlasteneming te weigeren wordt altijd genomen door DVZ. Beroep Je kan een niet-schorsend annulatieberoep instellen tegen de beslissing van de DVZ om een verbintenis tot tenlasteneming niet te aanvaarden.

Je moet dat doen binnen de 30 dagen na de betekening ervan. Je stelt het beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen RvV. Ook tegen die beslissing kan je een annulatieberoep instellen bij de RvV. Gevolgen van de tenlasteneming De garant verbindt er zich toe om bepaalde kosten op zich te nemen gedurende een bepaalde periode. Hoe lang duurt de tenlasteneming? De garant verbindt zich voor een periode van 2 jaar vanaf het moment dat je het Schengengrondgebied betreedt.

Lees hieronder in welke gevallen aan een verbintenis tot tenlasteneming een einde komt. Voor welke kosten? Wie kan de kosten van de garant terugvorderen? De Belgische Staat kan bij de garant aankloppen voor de betaling van deze kosten: De kosten van verblijf en gezondheidszorgen die voortvloeien uit je opsluiting.

De dag van de binnenkomst wordt wel aangerekend, de dag van vertrek niet. Wat als de garant niet betaalt? Als de garant niet ingaat op de terugvordering, dan kan de schuldvordering worden overgedragen aan de administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen. Einde van de tenlasteneming Er komt een einde aan de tenlasteneming in deze gevallen: Je betreedt het Schengengrondgebied zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten.

Je verlaat het Schengengrondgebied. Je garant doet afstand van de tenlasteneming en de DVZ aanvaardt een tenlasteneming door een andere garant. De geldigheidsduur van de verbintenis tot tenlasteneming is verstreken. Je bevindt je meer dan 2 jaar na het betreden van het Schengengrondgebied nog steeds in een Schengenlidstaat.

Je betreedt als niet-visumplichtige vreemdeling het Schengengrondgebied nadat er meer dan 6 maanden verlopen zijn sedert de datum waarop het gemeentebestuur de handtekening van de garant gelegaliseerd heeft. Extra informatie.

CAMPEGGI SRL CATALOGO PDF

⑥ Annexe/Bijlage 3bis: Pledge of Financial Support Formal Obligation Form

Benodigdheden Bewijs van voldoende middelen van bestaan: De dienst Vreemdelingenzaken bekijkt geval per geval of de inkomsten van de garant persoon die zich borg stelt toereikend zijn. Het moet gaan om een regelmatig inkomen dat verkregen wordt uit arbeid of toelages van de overheid en er wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling, wijze van huisvesting, familieband, Als bewijs dient de garant een gewone kopie voor te leggen van: een loonfiche, een pensioenfiche, een bewijs van werkloosheidsuitkeringen, rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden, Bewijs van Belgische nationaliteit of verblijf van onbepaalde duur: Voor het bewijs van de Belgische nationaliteit volstaat een gewone kopie van de Belgische identiteitskaart of een uittreksel nationaliteitsbewijs afgeleverd door het gemeentebestuur. Niet-Belgen kunnen een kopie van hun verblijfskaart overmaken. Procedure Voor wie?

KAJA SILVERMAN SUTURE PDF

Tenlasteneming voor kort verblijf (bijlage 3bis)

.

AL-MUDAWWANA AL-KUBRA PDF

Tenlasteneming van een vreemdeling (bijlage 3 bis)

.

Related Articles